Pogoji poslovanja

1. Predmet pogojev
Splošni prodajni pogoji urejajo pravna razmerja med prodajalcem Selekto, d.o.o., Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Republika Slovenija, (prodajalec), in kupci blaga in izdelkov iz njegovega prodajnega programa (blago) pravnimi in fizičnimi osebami v sedežem v Republiki Sloveniji. Splošni pogoji se nanašajo na vsa razmerja, ki se vzpostavijo med prodajalcem in kupci, razen če se prodajalec in kupec glede posameznih pravic oziroma obveznosti, izrecno drugače dogovorita. Veljavni so samo dogovori sklenjeni v pisni obliki. Kot pisna se štejejo tudi vsa sporočila preko ustreznih telekomunikacijskih sredstev (fax., elektronska pošta, ipd.). V kolikor imata prodajalec in kupec sklenjeno posebno pogodbo ali dogovor v pisni obliki, se za čas veljavnosti takšnega dogovora ali pogodbe določila slednjih upoštevajo kot prioritetna in razveljavljajo določila teh splošnih pogojev, v kolikor le-ti urejajo enako področje. Ti splošni prodajni pogoji imajo prednost in razveljavljajo nakupne pogoje kupca, razen v primeru, če se kupec in prodajalec pisno izrecno drugače dogovorita. Splošni prodajni pogoji, tvorijo skupaj s posebej dogovorjenimi pogoji, celovit sporazum med strankama. V kolikor prodajalec in kupec skleneta pogodbo v smislu sprejema ponudbe s strani kupca, so predmetni splošni pogoji sestavni del takšne pogodbe. Kupec je s predmetnimi pogoji seznanjen z obvestilom na ponudbi, vsakokrat pa si jih lahko prebere na spletni strani prodajalca.

2. Prodajni program in kakovost blaga
Kupec mora izdelke uporabljati kot dober gospodar in dosledno v skladu z navodili prodajalca. Kakovost in količine blaga so opredeljene v tehničnih opisih, varnostnih listinah in navodilih za uporabo, ki so na voljo na spletnih straneh na naslovu: www.selekto.si. Ugovor kupca v zvezi z jamčevanjem in garancijo ugasne pri kupčevih posegih v blago, ki niso v skladu s prodajalčevimi navodili, ali če se prodajalčevo blago brez njegovega izrecnega pisnega soglasja, uporablja v kombinaciji z izdelki drugih proizvajalcev. Prodajalec lahko brez vnaprejšnjega obvestila v program uvede novo blago ali določeno blago izloči iz prodajnega programa. V slednjem primeru nima kupec nikakršnih zahtevkov zaradi morebitne škodne, ki bi mu s tem nastale, oz. se takšnim zahtevkom odpoveduje. Prodajalec zagotavlja, da njegovo blago ustreza veljavnim predpisom o kakovosti blaga v Sloveniji in v Evropski uniji.

3. Cene
Ceno proizvodov in komercialne pogoje določi prodajalec na ponudbi, fakturi ali dobavnici. Cene so brez DDV in veljajo EX-WORKS Gomilsko, razen če na posamezni ponudbi ni zapisano drugače. V vseh primerih se glede ponudb, potrditve naročila in faktur ter ugotavljanju prehoda nevarnosti uporabi najnovejša izdaja Incoterms, sprejeta s strani International Chamber of Commerce v Parizu. Stroški embalaže so vključeni v cene prodajalčevih izdelkov (razen stroškov palet). Prodajalec lahko dodatno zaračuna posebne kupčeve zahteve glede kvalitete ali embaliranja oziroma glede morebitnih drugih pogojev oziroma dobave.

4. Plačilni pogoji in pridržek lastninske pravice
Način plačila je avansno plačilo, razen v kolikor ni drugače dogovorjeno pisno med prodajalcem in kupcem. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko kupnina prispe na prodajalčev račun. V primeru zamude plačila, ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti, ki se obračunavajo v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti, oz. drugim veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji. Kupec je dolžan obračun obresti, ki ga pošlje prodajalec, poravnati v 8 dneh od dneva izstavitve obračuna. Prodajalec ima pravico zaračunati vse stroške, ki jih ima v zvezi z izterjavo, kupec pa jih je dolžan plačati na prvi poziv prodajalca. V primeru sodne izterjave kupčevih dolgov do prodajalca, ima prodajalec pravico, da kupcu enostransko zadrži uveljavljanje, ali da mu v celoti prekliče pravico do uveljavitve, količinskih, vrednostnih ter drugih dodatnih popustov ali drugače dogovorjenih ugodnosti. Če kupec zamuja s plačilom že zapadlih obveznosti, ali če vsota kupčevih nezapadlih obveznosti preseže dogovorjeno ali s strani prodajalca določeno vrednost (odobreni limit), se nadaljnje dobave kupcu opravijo le v primeru prejema predplačila (avans), ali plačila ob dobavi, ali v primeru prejema dodatnih zavarovanj za poplačilo obveznosti, kot jih določi prodajalec. Če kupec ne poravna svojih obveznosti v dogovorjenem roku, ima prodajalec pravico nemudoma prekiniti vse dobave blaga, dokler kupec ne poravna vseh zapadlih obveznosti. Kupec mora svoje obveznosti do prodajalca poravnati neodvisno od plačil svojih lastnih strank. Kupec se zavezuje, da tretjim osebam ne bo odstopil nobene terjatve do prodajalca brez njegovega predhodnega pisnega soglasja. Prodano blago ostane last prodajalca tudi po izročitvi v posest kupcu in sicer vse dokler kupec ne plača celotne kupnine in morebitnih ostalih obveznosti. Blago ostane v lasti prodajalca vse do poravnave vseh kupčevih obveznosti in to ne glede na njihov temelj. Če kupec ne spoštuje medsebojnih dogovorov, zlasti ob plačilni zamudi, je prodajalec upravičen blago vzeti nazaj. S tem se ne šteje, da je prodajalec odstopil od pogodbenega razmerja, razen če to ob prevzemu blaga izrecno pisno izjavi.

5. Dobava in prevzem blaga
Prodajalec je dolžan dobaviti naročeno blago v skladu s pisno potrditvijo naročila. Če prodajalec blaga z dobavo zamuja več kot 8 dni preko dogovorjenega roka, je dolžan o tem obvestiti kupca. V primeru, da kupec blaga ne prevzame v roku 8. dni od datuma obvestila o pripravljenosti za prevzem, lahko prodajalec zahteva 0,5 % od prodajne vrednosti blaga, ki se pri prodajalcu hrani za kupca, za vsak začeti teden zamude, kot stroške, ki ga ima prodajalec zaradi zamude kupca pri prevzemu blaga. V primeru zamude pri prevzemu blaga preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca z dnem, ko kupec pride v zamudo. Če kupec ne prevzame blaga, izdelanega v skladu z njegovimi individualnimi zahtevami oziroma posebnim naročilom pri dobavitelju zanj (npr. priprava barvnih odtenkov po naročilu kupca, blago izdelano po izrecnih navodilih kupca, blago naročeno posebej za kupca, itd.), ga prodajalec najprej pisno opozori na prevzem tega blaga. Če kupec kljub izrecnemu pisnemu opozorilu po preteku 8. dni od prejema opozorila ne prevzame naročenega blaga, ima prodajalec pravico naročeno blago zaračunati kupcu po veljavnem ceniku in mu hkrati zaračunati tudi morebitne dodatne stroške skladiščenja, predelave ali uničenja tega blaga. Tveganje naključnega uničenja ali poškodovanja blaga in odgovornost za škodo preide na kupca s trenutkom izročitve blaga.

6. Reklamacije
Reklamacije glede količine in kakovosti blaga mora kupec pisno sporočiti prodajalcu takoj ob prevzemu, najkasneje pa v 8. dneh po odpremi blaga, sicer se šteje blago za sprejeto in poznejše reklamacije vidnih napak niso več mogoče. Kupec ima pravico uveljavljati reklamacijo iz naslova skritih napak najkasneje v šestih mesecih po odpremi blaga. Reklamacije skritih napak se rešujejo v skladu s 482. členom Obligacijskega zakonika. Prodajalec ne odgovarja za skrite napake, ki se pokažejo potem, ko mine 6 mesecev od izročitve blaga. Poškodovano blago je potrebno fotografirati oziroma vzeti in zavarovati ustrezne vzorce ter zahtevati sestavo pisnega reklamacijskega zapisnika. Blago, vrnjeno prodajalcu, ne sme imeti drugih poškodb, kot so reklamirane, in mora biti prodajalcu vrnjeno v dogovorjenem roku. Če ima blago napako, ima prodajalec izbiro, da napako odpravi, ali pa, da opravi nadomestno izpolnitev. Prodajalec določi, ali bo blago z napako nadomestil z novim, ali bo poskrbel za odpravo napake na prvotnem blagu, ali pa bo kupcu plačal odškodnino. Glede reklamiranja blaga stranki vežejo veljavna pravila o preiskavi blaga in grajanju napak v trgovskem prometu. Prodajalec ni dolžan obravnavati neustrezno oziroma nepopolno dokumentiranih reklamacij. Prodajalec ne prevzame nobene odgovornosti za reklamacije v primeru nepravilno izbranega blaga, nestrokovnega skladiščenja, nestrokovne uporabe zaradi neupoštevanja tehničnih navodil, vgradnje izdelka v neustreznih pogojih, uporabe izdelkov, ki jim je potekel rok trajanja ali uporabe prodajalčevega izdelka v kombinaciji z izdelki drugih proizvajalcev. Kupec je pred vgradnjo izdelka dolžan preveriti ustreznost strukture in barvnega odtenka. V primeru odstopanja strukture ali barvnega odtenka od naročenega mora kupec takoj ustaviti nadaljnjo uporabo izdelka in o ugotovljenem odstopanju nemudoma obvestiti prodajalca. Reklamirano blago mora kupec hraniti do rešitve reklamacije. V primeru reklamacije je kupec dobavitelju dolžan plačati nesporni del kupnine. Če je potrebno demontirati opremo, ki ni bila prodana s strani dobavitelja, z namenom, da bi dosegli pomanjkljiv ali okvarjen izdelek dobavitelja, mora kupec oz. končni uporabnik sam kriti stroške demontaže in ponovne montaže te opreme. V primeru utemeljene reklamacija, je prodajalec dolžan poskrbeti za vračilo in zamenjavo neustreznega blaga. Reklamacije zaradi zamenjav struktur ali vgradnje neustreznega barvnega odtenka, ki so podane po opravljeni vgradnji izdelkov, se štejejo za neutemeljene in jih zato prodajalec ni dolžan obravnavati. Prodajalec ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica kupčevih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej ne zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerihkoli drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca, ima pa pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode, nastalih zaradi takšnega ravnanja. Za škode, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za indirektno škodo oziroma stroške, za izgubljeni dobiček in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škode kupca. Opisana omejitev odgovornosti ne velja, če se škoda povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti.

7. Garancija
Prodajalec jamči, da je prodano blago brezhibno glede materialov, konstrukcije in izdelave. Garancija velja za obdobje 12 mesecev, računanih od datuma izročitve izdelka kupcu, razen za kompresorje avtomobilskega klima sistema, ki velja za obdobje 6 mesecev. Garancija ne velja za rezervne del kompresorjev avtomobilskih klimatskih naprav. Prodajalec ne prevzema garancije za prodano blago v naslednjih primerih: - če se pojavijo napake zaradi materialov, ki jih oskrbi kupec, ali zaradi konstrukcije, ki jo je kupec dogradil sam, - če kupec brez predhodnega pisnega dovoljenja prodajalca popravlja ali spreminja opremo, - če pride do škode ali nesreče zaradi pomanjkanja pazljivosti, nezadostnega nadzorovanja ali vzdrževanja ter nepravilne uporabe opreme, - zaradi ostalih vzrokov, ki ne izhajajo iz opreme in jih ne povzroči prodajalec. Pri kompresorjih klimatskih naprav je kupec (vgrajevalec) dolžan: - zamenjati sušilni filter ter ekspanzijski ventil klimatske naprave - izvesti notranje izpiranje sistema (flushing) - izvesti potrebno količino olja v kompresorju. Pri uveljavljanju garancije za klima kompresorje je kupec dolžan ustrezno (najmanj z izdano fakturo kupcu) dokazati izvedbo vseh operacij zahtevanih v prejšnjem stavku. Med enoletnim garancijskim rokom se prodajalec zavezuje, da bo na svoje stroške v najkrajšem možnem času poskrbel, po lastni presoji, za popravilo opreme ali odpravo pomanjkljivosti. Odgovornost prodajalca v okviru garancije je izrecno omejena na zadovoljivo odpravo pomanjkljivosti in izključuje prodajalčevo odgovornost za vsakršno drugo škodo. Uveljavitev garancije je možna samo ob predložitvi potrjenega prodajalčevega garancijskega lista in prodajalčevega računa.

8. Vračanje blaga
Kupec lahko prevzeto blago vrne samo v primeru, če obstaja izrecen predhoden pisni dogovor s prodajalcem in ne v roku kasnejšem od 14 dni po dobavi. V navedenem primeru mora biti blago vrnjeno v originalni nepoškodovani embalaži in opremljeno z originalnimi oznakami. Rezervnih delov za kompresorje ter blaga naročenega oziroma izdelanega posebej za stranko ni mogoče vrniti. Povratne jeklenke za hladivo je mogoče vrniti le v roku 3 mesecev od prodaje, sicer le ob nakupu novega hladiva. Jeklenke je potrebno vrniti z minimalnim nadtlakom in zaprte z originalnim čepom.

9. Višja sila
Če nastopi višja sila ali druge izredne okoliščine (npr. naravne nesreče kot so npr. požar, poplava, potres, nepredvidene motnje v proizvodnji zaradi epidemije, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi upravnih ali drugih administrativnih omejitev oziroma prepovedi kot so npr. embargo ali zaplemba, omejitve pri finančnem poslovanju, omejitve pri transportu, pomanjkanje blaga ali surovin pri proizvajalčevem dobavitelju, redukcije dobave energije, in ostale ovire, ki so neodvisne od volje pogodbenih strank – oziroma se za okoliščine višje sile štejejo dogodki, ki nastanejo po sklenitvi pogodbe, zaradi nepredvidenih in nepredvidljivih dogodkov, katere slovensko sodišče priznava kot višjo silo), se lahko roki dobave blaga ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile oziroma drugih izrednih okoliščin, v izjemnih primerih pa je slednje lahko tudi razlog za nedobavo blaga.

10. Varovanje poslovne skrivnosti
Prodajalec in kupec se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in vse ostale podatke glede medsebojnega sodelovanja, varovali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še najmanj 5 let po njegovem zaključku. Za poslovno skrivnost se štejejo zlasti: cenik, komercialni in ostali prodajni pogoji, pogoji glede pospeševanja prodaje in oglaševanja, računi, naročilnice, dopisi, zapisniki, pogodbene listine in vsi drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki. Kršitelj poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za materialno in nematerialno škodo. Pogodbeni stranki se zavezujeta ves čas sodelovanja in še najmanj 5 let po njegovem zaključku, dosledno varovati dobro ime sopogodbenika in njegovih blagovnih znamk. Zaradi navedenega tretjim osebam ali javnosti ne smeta posredovati negativnih informacij ali mnenj o sopogodbeniku ali kakršnih koli javnih komentarjev, razen na sodišču v primeru sodnega spora.

11. Izjava o ravnanju z odpadno embalažo
Prodajalec izrecno izjavlja, da je glede embalaže, ki jo skupaj s svojimi izdelki pošilja na trg Republike Slovenije, v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami), zagotovljeno predpisano ravnanje z odpadno embalažo, saj ima prodajalec na podlagi Pogodbe št.: OE143010, sklenjene z družbo INTERSEROH d.o.o. zagotovljeno, da je vsa njegova embalaža vključena v sistem ravnanja z odpadno embalažo. Kupec, ki ima sedež izven Republike Slovenije je dolžan vso odpadno embalažo, ki izvira iz nabave po pogodbi z prodajalcem skladiščiti, oz. uničiti in z njo ravnati v skladu s predpisi svoje države. Prodajalec ne nosi nikakršne odgovornosti za ravnanje z embalažo po prevzemu blaga s strani kupca.

12. Veljavnost splošnih prodajnih pogojev in krajevna pristojnost sodišča
Ti splošni prodajni pogoji veljajo za nedoločen čas, oziroma do njihove nadomestitve z novimi. Ti splošni prodajni pogoji veljajo v vseh razmerjih, razen če se stranki predhodno izrecno drugače pisno dogovorita. Splošni pogoji se smiselno uporabljajo tudi za prodajalčeve storitve. Za posamezne pravice oziroma obveznosti med prodajalcem in kupcem-potrošnikom, ki jih prisilni (kogentni) predpisi o varstvu potrošnikov urejajo drugače, kot so urejene v teh splošnih pogojih, se neposredno uporabljajo posamezne relevantne kogentne določbe s področja varstva potrošnikov. Če sporazumna rešitev nesoglasij med strankama ne bo mogoče, je za razrešitev spora pristojno sodišče v Celju, za presojo pogodbenih določil pa se uporablja Slovensko pravo. Kljub navedenemu lahko prodajalec vodi pravne postopke na stvarno pristojnem sodišču tudi po sedežu kupca. Pogodbeni stranki za urejanje vseh medsebojnih razmerij določata izključno uporabo prava po sedežu prodajalca. V primeru sporov se za presojo uporablja slovenski original predmetnih splošnih pogojev. Ti splošni pogoji se objavijo na spletni strani na naslovu: www.selekto.si in veljajo od 01.01.2012 dalje.
E-TRGOVINA
Evropski sklad za regionalni razvoj